Inleiding

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Tavernier & Van De Vijver, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 100, 2840 Rumst, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0555 802 377, van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen we hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Tavernier & Van De Vijver zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13/08/2020 en geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.

Deze verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die Tavernier & Van De Vijver als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen. Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zowel direct als indirect. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en kandidaten die gebruik maken van onze diensten en producten.

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar uw gekende contactpersoon bij ons.

U kunt ons ook steeds bereiken via onderstaande gegevens:

Wanneer verzamelen wij uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke?

Wij kunnen gegevens van u verwerken als:

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken. Afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over alle onderstaande gegevens:

Kandidaten:

Klanten/leveranciers:

Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gestoeld zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de algemene verordening gegevensbescherming (de AVG of GDPR).
Over het algemeen verwerken wij gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met onze klanten en kandidaten en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen.
In de gevallen waarbij wij informatie van kandidaten op onrechtstreekse wijze verkrijgen vragen wij steeds uw toestemming om uw gegevens op te slaan in onze database. Indien een kandidaat solliciteert voor een specifieke vacature wordt hij/zij nadien opgeslagen in onze werfreserve op basis van toestemming.
 

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefening van onze diensten.

Voor kandidaten verzamelen we de persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Voor klanten/leveranciers verzamelen we uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

We bewaren bijvoorbeeld bepaalde gegevens en correspondentie om u in de toekomst diensten aan te bieden die gelijkaardig zijn aan de u reeds aangeboden diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld vroegere sollicitanten in de toekomst interessante voorstellen en diensten aanbieden.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen deze wanneer dit mogelijk wordt.
 

Van wie ontvangen wij uw gegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van derden verkrijgen.

Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen en wij uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, zullen wij u uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.
 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Tavernier & Van De Vijver aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Tavernier & Van De Vijver. In het kader van een vacature kan uw kandidatuur wel voorgesteld worden aan potentiële werkgevers, dit gebeurt enkel na expliciete toestemming.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Tavernier & Van De Vijver. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

In de uitvoering van dienstverlening en in onze rol van private arbeidsbemiddelaar helpen wij kandidaten naar een potentiële werkgever. Dit betekent dat onze klanten/potentiële werkgevers moeten beschikken over een duidelijk profiel van de kandidaat die zij eventueel zouden aanwerven.

In elke fase van het proces wordt u geïnformeerd over de eventuele potentiële werkgever waaraan wij u zouden voorstellen. Dit betekent dat ingeval wij uw kandidatuur voorstellen wij eveneens bepaalde persoonsgegevens doorgeven die belangrijk zijn voor de beoordeling van de potentiële werkgever om u al dan niet aan te werven. Uiteraard worden enkel de relevante persoonsgegevens doorgegeven. 

Zo kunt u bijvoorbeeld niet solliciteren voor één van de vacante betrekkingen waarvoor wij rekruteren zonder dat u ons bepaalde persoonsgegevens overmaakt en zonder dat wij deze gegevens aan een potentiële werkgever kunnen overmaken. Dit lijkt ons ook logisch aangezien de potentiële werkgever anders over onvoldoende informatie beschikt om uw kandidatuur te overwegen.
 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, of per post).

U beschikt over de volgende rechten:

Recht op inzage van gegevens: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht op wijziging van gegevens: U bent vrij om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen, indien deze niet meer correct blijken te zijn. 

​Recht van gegevensuitwissing: U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij wetgeving ons verplicht om bepaalde gegevens van u bij te houden of eventuele verjaringstermijnen die nog lopen. 

U kan het recht op gegevenswissing uitoefenen in volgende gevallen:

Recht op dataoverdracht: U beschikt over het recht om uw gegevens die door ons worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verantwoordelijke over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking: U kan vragen dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken beperkt worden. Dit kan in volgende gevallen:

Deze uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren eventueel door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.
 

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.
 

Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Tavernier & Van De Vijver gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Tavernier & Van De Vijver uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax:  +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact